Sâdık Dânâ

395 Yazı

Konya Kadınhanı’nda doğdu. Babası hayır sever bir tüccar olan Ahmed Hamdi Bey, annesi Âdile Hanım’dır. Dedesinin babası Topbaşzâde Ahmed Kudsi Efendi (ö. 1889), Hâlid el-Bağdâdî’nin halifelerinden Bozkırlı Muhammed Kudsî (Memiş) Efendi’den hilâfet almış bir âlimdir. Doğduğu yıl ailesi İstanbul’a göç eden Musa Topbaş, Enverpaşa ilk mektebini bitirdikten sonra Kadıköy’deki Fransız Mektebi’ne devam etti; ardından Nuruosmaniye’de bulunan İnkılâp Lisesi’nde iki yıl okuyup bu okuldan ayrıldı. Ailesi dinî eğitim almasını isteyince Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’dan Kur’ân-ı Kerîm, Mustafa Âsım Yörük’ten Arapça ve dinî bilgiler, hattat Hamit Aytaç’tan hüsn-i hat dersleri aldı. Bekir Hâki Yener, Tâhirülmevlevî, Babanzâde Ahmed Naim, Ali Yektâ Saraç ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi âlimlerin sohbetlerinden faydalandı. 1950’li yıllarda Said Nursi’nin hizmetinde bulundu. Gençliğinde başladığı kumaş ticareti işini babasının 1944’te vefatından sonra ağabeyi ve kardeşleriyle birlikte sürdürdü. 1950’de tanışıp sohbetlerine katıldığı Nakşibendî şeyhi Mahmut Sami Ramazanoğlu’na 1956’da intisap etti; 1976’da hilâfet aldı. Şeyhin vefatının (1984) ardından onun irşad vazifesini devam ettirdi. Sevenleri arasında “Sâhibü’l-vefâ” diye anılan Musa Efendi 16 Temmuz 1999’da İstanbul’da vefat etti ve Sahrâyıcedid Mezarlığı’na defnedildi. Musa Topbaş birçok hayır müessesesinin kurulmasında öncülük etmiş, faaliyetlerine destek olmuştur. Kur’an kursu, imam-hatip okulu, cami, huzurevi ve hastahane yapımını teşvik etmiştir. Bazı dostlarını ve evliya türbelerini ziyaret maksadıyla Pakistan, Güney Afrika ve Orta Asya’ya seyahatler yapmıştı. Medîne-i Münevvere’de aylarca ikamet ettiği olurdu. Türkiye’de bulunduğu zamanlar dost ve sevenleriyle sohbet etmek için Anadolu’nun muhtelif şehirlerine seyahatler düzenlerdi.

Eserleri. 1. İslâm Kahramanları (I-III, İstanbul 1990-1992). Eserin birinci cildinde Hz. Peygamber ve ashabının cesaret ve kahramanlıkları, ikinci ve üçüncü ciltlerde Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşayan kahramanlar anlatılır. 2. Altınoluk Sohbetleri (I-VI, İstanbul 1991-2002). Altınoluk dergisinde yayımlanan makalelerinden derlenmiştir. 3. Sultânü’l-ârifîn eş-Şeyh Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (İstanbul 1991). 4. Allah Dostunun Dünyasından: Hacı Mûsâ Topbaş Efendi ile Sohbetler (İstanbul 1999). Hayatının son yıllarında kendisiyle yapılan ve Altınoluk dergisinde yayımlanan röportajların bir araya getirilip vefatından sonra yayımlanmasından meydana gelmiştir. Sâdık Dânâ takma adıyla neşredilen bu kitapların yanı sıra Âhiret Hazırlığı, Tasavvuf-Mârifetullah, Hizmet İnsanı ve Âile Seâdeti isimleriyle yayımlanan cep kitapları Altınoluk Sohbetleri adlı kitabından yapılmış seçmelerden ibarettir. Musa Topbaş’ın dostlarına yazdığı bazı mektupları 1999-2001 yılları arasında Altınoluk dergisinin eki olan Yuvamız’da neşredilmiştir.

Bazı Eserleri:

Mahmud Sami Ramazanoğlu

Tasavvuf Ve Marifetullah

Ahiret Hazırlığı

Hizmet İnsanı

Aile Saadeti

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Hasetçi Allah’ın Nimetine Düşmandır 417 2020 Kasım
2. Mârifetin Kemâli Nasıl Elde Edilir? 416 2020 Ekim
3. Mü’min, Hırs Yükünden Kurtulmuş İnsandır 415 2020 Eylül
4. Vatan, Uğrunda Can Veren Varsa Vatandır… 414 2020 Ağustos
5. Hacc-ı Mebrûr’un Alameti Ahirete Rağbettir 413 2020 Temmuz
6. Mânevî Yolda İstenen Nedir? 412 2020 Haziran
7. Allâh’ı Sevince, Allah İçin Sevince… 411 2020 Mayıs
8. Bu Yol Aşk Yoludur 410 2020 Nisan
9. İkramı, Ahlâkı Güzel Kişiye Yapmalı 409 2020 Mart
10. Haram Lokma Gözyaşına Engeldir 408 2020 Şubat
11. Bu Yol Büyük Veliler Yoludur 407 2020 Ocak
12. Mânevî Yolun Yolcularına… 406 2019 Aralık
13. Yol Ehline Öğütler 405 2019 Kasım
14. Yolumuz Kur’ân Yoludur 404 2019 Ekim
15. Allah İçin Hizmetin Mükâfatı 403 2019 Eylül
16. Cenâb-ı Hakk'ın Sonsuz Kudreti 402 2019 Ağustos
17. Nefs Engelini Aşmak 401 2019 Temmuz
18. Gerçek Kulluğa Eren Kişi 400 2019 Haziran
19. Bir Aylık Ömrümüz Kalsa 399 2019 Mayıs
20. MANEVÎ YOLUN İLK ŞARTI MUHABBETTİR 398 2019 Nisan
21. Gençlik ve Seher Vakti 397 2019 Mart
22. Kalbi Tedavi İçin 396 2019 Şubat
23. Dünya Esaretinden Kurtulmanın Yolu: CÖMERTLİK 395 2019 Ocak
24. Hasedi Kalbden Atmanın Çaresi 394 2018 Aralık
25. Allah Sevgisi 393 2018 Kasım
26. Tasavvuf Allah'a Vuslat Yoludur 391 2018 Eylül
27. Cömertlik Allah Âşıklarının Süsü 390 2018 Ağustos
28. Örnek Müslüman 389 2018 Temmuz
29. Haram Kalbi Öldürür 388 2018 Haziran
30. Malın ve Servetin Şükrü: Zekât 387 2018 Mayıs
31. İhlasın Başı İstikamet 386 2018 Nisan
32. Bütün İş Teslimiyette 385 2018 Mart
33. Her Şeyde İtidal 384 2018 Şubat
34. Dilini Koruyan Korunmuştur 383 2018 Ocak
35. Şerrin Anahtarı: Hased 382 2017 Aralık
36. ÖLÜMÜ HATIRLAMANIN KALBE TESİRİ 381 2017 Kasım
37. GÜNAHLARDAN ALIKOYAN NAMAZ 380 2017 Ekim
38. Salat-ü Selam Getirmenin Fazîleti 379 2017 Eylül
39. Salât-ü Selâm Getirmenin Fazîleti 379 2017 Eylül
40. Ayın Sohbeti 370 2016 Aralık
41. Kerametin En Büyüğü... 369 2016 Kasım
42. Örnek Müslüman 368 2016 Ekim
43. Tevbeyi Nimet Bilmek 367 2016 Eylül
44. Hacc-ı Mebrûrun Alâmeti 366 2016 Ağustos
45. İhlas ve Hüsn-i Niyet 365 2016 Temmuz
46. Şükür 364 2016 Haziran
47. Bütün iş Benliği Bırakmakta 363 2016 Mayıs
48. Allah İçin Birbirini Sevenler 362 2016 Nisan
49. TEVBE KAPISI 361 2016 Mart
50. Ârifin Târifi Mârifetullah 360 2016 Şubat